Merhaba, İhaleye fesat karıştırma Memuriyetten Çıkarılmaya Neden Olur Mu?

Soru

Merhaba, İhaleye fesat karıştırma Memuriyetten Çıkarılmaya Neden Olur Mu?

devam etmekte 0
MAHMUT 2 ay 1 Cevap 19 görünümler

Cevap ( 1 )

 1. avmusaavci

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 98’de memurluğun sona ermesi halleri sayılmıştır.
  Buna göre, ” – Devlet memurlarının
  a) Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması;
  b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi;
  c) Memurluktan çekilmesi;
  ç) İstek, yaş haddi, malullük sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması;
  d) Ölümü;
  hallerinde memurluğu sona erer.” denilmektedir. Bu maddeye göre memurluğa alınma şartlarından herhangi birinin kaybedilmesi memurluğun sona erme sebebidir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesi 5. fıkrasına göre, ”Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
  düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,güveni kötüye kullanma, hileli iflas, İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA, edimin ifasına fesat karıştırma,suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. ” denilerek devlet memurluğuna alınacaklarda ki şartlar sayılmıştır. Buna göre ihaleye fesat karıştırmak suçundan mahkum olmak memurluğa engel teşkil etmektedir. Bu sebeple ihaleye fesat karıştırmak suçundan mahkum olmak memurluktan çıkarılmaya sebep olmaktadır.