Merhaba, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar Memuriyetten Çıkarılmaya Neden Olur Mu?

Soru

Merhaba, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar Memuriyetten Çıkarılmaya Neden Olur Mu?

devam etmekte 0
MAHMUT 2 ay 1 Cevap 14 görünümler

Cevap ( 1 )

 1. avmusaavci

  Merhabalar.
  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 98. maddesinde memurluğun sona erme halleri sayılmıştır. Bu maddeye göre;
  Madde 98 – Devlet memurlarının;
  a) Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması;
  b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi;
  c) Memurluktan çekilmesi;
  ç) İstek, yaş haddi, malullük sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması;
  d) Ölümü;
  hallerinde memurluğu sona erer.
  Bu maddenin b bendinde memurluk sırasında memurluğa alınma şartlarından birinin kaybedilmesi, memurluktan çıkarılma sebebi olarak sayılmıştır. Buna göre Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde memur olabilmek için aranan şartlar sayılmıştır. Madde 48/5 de ise, ”Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, ANAYASAL DÜZENE ve BU DÜZENİN İŞLEYİŞİNE karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. ” denilmektedir. Bu maddeye göre Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine karşı suçlardan mahkum olmak memurluğu engel sebepler arasında yer almaktadır. Bu sebeple Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine karşı suçlardan mahkum olmak memurluktan çıkarılmaya neden olmaktadır.