İcra Takibinin Düşmesi

Soru

Bir borçtan dolayı ihtiyati haciz alındı.
Yasal süresi içinde infaz edildi ve icrai hacze geçildi.
Borçluya tebligat yapılamadı.
Üçüncü kişi istihkak iddiasında bulundu reddedildi. Bu sefer istihkak davası açtı, dava halen derdest.
Dava devam ederken takip unutuldu. Son işlemden itibaren bir yıl geçtiği için icra müdürü dosyayı “takipsizlik”le arşive yolladı.
Takip düşer mi?
Haciz düşer mi?
Haciz düştüğünden dolayı İstihkak davası konusuz kalır mı?

0
Avukat Adayı 2 ay 0 Cevaplar 10 görünümler 0